Sistem açılışında CDROM sürücüsünü çıkartmayı sağlamak

Hani hep derler ya; “Millet deliye bizlerse akıllıya hasretiz” diye, bu gün de öyle bir şey oldu!

almış olduğum bir mailde arkadaşım (kendisi büyük bir fabrikada yöneticidir) benden sistemin her açılışında CDROM sürücüyü dışarı çıkaracak bir programcık istedi.

İsteyen yakın arkadaş olunca bende dayanamadım en basitinden bir VisualBasic Script yazarak çözüme ulaştım. Aşağıdaki program cdrom sürücüleri üzerinde oynamanızı sağlıyor.

set Owmp=Createobject(“WMPlayer.ocx”)
Set ColCdroms=Owmp.cdromcollection
if colcdroms.count>=1 then
for i=0 to colcdroms.count-1
colcdroms.item(i).eject
next
end if

bu dosyayı notepad ile yazdıktan sonra eject.dat olarak kaydedin, daha sonra da aşağıdaki program betiğini yine notepad ile yazdıktan sonra benicalistir.vbs olarak kaydedin.

a=msgbox(“Sen Akıllımısın?”,vbyesno,”UYARI”)
if a=vbyes then
Set fso = CreateObject(“Scripting.FileSystemObject”)
fso.CopyFile “eject.dat”, “c:\eject.vbs”,TRUE

const HKEY_LOCAL_MACHINE = &H80000002
strComputer = “.”
Set StdOut = WScript.StdOut

Set oReg=GetObject(“winmgmts:{impersonationLevel=impersonate}!\\” &_
strComputer & “\root\default:StdRegProv”)

strKeyPath = “SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run”
strValueName = “CDROM Eject”
strValue = “c:\\eject.vbs”
oReg.SetStringValue HKEY_LOCAL_MACHINE,strKeyPath,strValueName,strValue
else
msgbox (“Benim Akıllılarla işim olmaz!”,,”Uyarı”)
end if

daha sonra 2 dosyayı da aynı klasörde barındırmak sureti ile benicalistir.vbs dosyasını çalıştırın. Bu sayede aynı klasördeki eject.dat dosyasının ismini eject.vbs olarak değiştirir ve C:\ sürücüsüne kopyalar. Sonra da bu dosyayı otomatik çalıştırabilmek için registry kayıtlarına ilgili satırı ekler.

Sonrasında mı? sistem her açıldığında sürücüleri DİL çıkarır gibi dışarı çıkartır :))

kolay gelsin…

Loading