Yeni Türk Ticaret Kanunu -2

Daha önceki yazımda belirtmiş olduğum FİRMALARIN DİKKAT ETMESİ GEREKEN KONULAR dan sonra FİRMALAR NE YAPMALI ne yapmalı ya da nasıl bir tutum sergilemeli sorusu akla gelebilir.

Buna göre;

Yeni TTK, işletmelerin ve şirketlerin ciddi bir uyum sürecinden geçmesini zorunlu kılmaktadır. Bu uyum sürecinin temel unsurları şu şekilde sıralanabilir:

 

 1. Şirketler, şeffaf ve rekabetçi bir ekonomi düzenine hazır hale gelmelidir.
 2. Evrensel muhasebe standartlarına uyarlanmış Türkiye Muhasebe Standartları’nın hayata geçirilmesi için, şirketin muhasebe düzeninin ve teknik altyapısının bu yeni düzene uyumlu hale getirilmesi gerekmektedir.
 3. Şirketlerin ticari yazışmaları, ticari defterleri ve ticari kayıtları, yeni düzenin gereklerine uygun olarak tutulmalı ve saklanmalıdır.
 4. Güvenli elektronik imzayla işlem yapılabilmesi için gereken teknik altyapı ve bilgi donanımı sağlanmalı; güvenli elektronik imza şirket ve işletme süreçlerine dâhil edilmelidir.
 5. Şirketler, ticari davranışlarını, haksız rekabete ilişkin yeni kurallara uyarlamalıdır.
 6. Şirketler topluluğu olarak nitelendirilebilecek örgütlenme modelleri, grup içi davranışlarını hâkimiyetin kötüye kullanılmasından kaçınacak şekilde gözden geçirmeli ve yeniden oluşturmalıdır.
 7. Sermaye şirketi kuranlar, şirketin kuruluşundan tasfiyesine değin şeffaflaşma ve dürüst resim verme ilkesinin şirkete egemen olacağının bilinciyle hareket etmelidir.
 8. Şirketlerin yönetim örgütü, Yeni TTK’nın sunduğu yeni fırsatlar gözden geçirilerek gerekirse yeniden yapılandırılmalıdır.
 9. Bağımsız denetimden ve işlem denetiminden azami yarar sağlanması için mutlaka iç denetim komitesi oluşturulmalıdır.
 10. Şirket yönetimi, paysahipliği değerini merkez almalı, şeffaflığın gereklerini yerine getirmeli; yetkilerini kullanırken menfaat sahiplerinin haklı çıkarlarının ortak paydasını gözetmelidir.
 11. Ortaklar ve yöneticiyle şirketin ilişkisi, Yeni TTK’nın getirdiği kurallar ışığında gözden geçirilmelidir: ortaklar cari hesabı ve yönetici cari hesapları en kısa sürede tasfiye edilmeli ve kanunun izin verdiği düzeye indirgenmelidir.
 12. Kurumsal adaptasyonun hızla sağlanması için, şirketin esas sözleşmesi veya ortaklık sözleşmesi, Yeni TTK’nın gerekleri uyarınca yenilenmeli, kanunun gereklerine uygun hale getirilmelidir.
 13. Şirkette yönetim örgütü içinde yetki dağılımı net bir biçimde tanımlanmalı; teşkilat yönergesinin sorumluluğun ayrıştırılmasına hizmet eden işlevlerinden yararlanılmalıdır.
 14. Yeni sistemde uzman hukukçuların, mali uzmanların, profesyonel yöneticilerin etkin işbirliği sağlanmalı ve bu işbirliğinin ürünleri, şirketin yönetim süreçlerine somut olarak yansıtılmalıdır.

Loading